הודעת משכ"ל

 

 

מרכז השלטון המקומי בישראל (ע.ר.) והחברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי בע"מ ("משכ"ל"), המפעילות את הסדר החניה הארצי ברשויות המקומיות, מודיעות בזאת כי על פי ההסכם עם חברת איזי פארק פתרונות חניה חכמים בע"מ ("איזי פארק"), איזי פארק תמשיך לספק שירותי חניה ארציים עד ליום 31.12.2020  (להלן: "התקופה המוארכת").

בתקופה המוארכת ניתן יהיה להמשיך ולעשות שימוש באופן מלא בכרטיס החניה איזי פארק.

החל מיום 1.1.2021 ועד ליום 31.12.2022 לא יעמדו לטובת הציבור שירותי פריקה ו/או טעינה ו/או אחזקה ו/או אחריות לכרטיס ואיזי פארק תספק שירותי קריאת יתרת טעינה בלבד של הכרטיסים שיוותרו בידי הציבור על מנת לאפשר פדיון היתרה הטעונה בכרטיס נכון למועד 31.12.2022.

 

משכ"ל ו/או איזי פארק, אינן מחויבות למתן כל שירות שהוא של כרטיסי חניה איזי פארק לאחר ה- 31.12.2022, אלא אם כן תקופת ההסכם תוארך ותינתן על כך הודעה לציבור.